Raw Pu Erh (Sheng)

2021 Yiwu Huangtian Sheng Pu Erh "Dragon Pearl"
Bulang 2010 Bamboo Sheng Pu Erh

2010 Bulang Bamboo Sheng Pu Erh

16,00 €
320,00 €/kg
2016 Hulugu Sheng Pu Erh

2016 Hulugu Sheng Pu Erh

3,50 €
437,50 €/kg
2006 CNNP Sheng Pu Erh 7542

2006 CNNP Sheng Pu Erh 7542

29,90 €
598,00 €/kg
2006 Yiwu Mahei Sheng Pu Erh

2006 Yiwu Mahei Sheng Pu Erh

29,90 €
598,00 €/kg
2018 Jingmai Shu Pu Erh

2018 Jingmai Shu Pu Erh

89,00 €
249,30 €/kg
2022 Nannuo Shan Gushu Sheng Pu Erh

2022 Nannuo Shan Gushu Sheng Pu Erh

98,00 €
490,00 €/kg
2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

69,00 €
345,00 €/kg
Nannuo Shan Sheng Pu Erh 2021 Dashu

2021 Nannuo Shan Dashu Sheng Pu Erh

55,00 €
275,00 €/kg
2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

169,00 €
845,00 €/kg
2022 Xiao Hu Sai Gushu Sheng Pu Erh

2022 Xiao Hu Sai Gushu Sheng Pu Erh

49,00 €
490,00 €/kg