New teas

2024 Formosa Sanxia Bi Luo Chun

2024 Formosa Sanxia Bi Luo Chun

16,50 €
330,00 €/kg
Purple White Pu Erh

Purple White Pu Erh

69,00 €
345,00 €/kg
1999 Mingjian Wuyi Hong Oolong

1999 Mingjian Wuyi Hong Oolong

8,90 €
890,00 €/kg
Song Dancong Oolong

Song Dancong Oolong

8,90 €
890,00 €/kg
Jinxuan Hong Oolong

Jinxuan Hong Oolong

19,90 €
398,00 €/kg
2022 Mingfeng Shan Shu Pu Erh

2022 Mingfeng Shan Shu Pu Erh

10,50 €
187,50 €/kg
Kagoshima Shincha Yabukita Bio

Kagoshima Shincha Yabukita Bio

30,00 €
600,00 €/kg
Phongsaly Black Apricot - black tea from Laos

Phongsaly Black Apricot - black tea from Laos

7,90 €
158,00 €/kg
2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

169,00 €
845,00 €/kg
2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

69,00 €
345,00 €/kg
Organic Sencha Kanoya

Organic Sencha Kanoya

8,90 €
178,00 €/kg
2018 Jingmai Shu Pu Erh

2018 Jingmai Shu Pu Erh

89,00 €
249,30 €/kg